Nyamhuka 2, Nyanga

Towards Nyamhuka 2 residential area from Nyamhuka Hill, Nyanga.

Just glimpsing Nyamhuka 2 from Nyamhuka Hill area

From Bepe Peak

Centre Nyamhuka 2 below Nyamakanga Mountain
Rochdale, Nyamhuka 2, Nyamakanga Mountain

Nyamhuka 2 from Nyanga Rock area

Nyamhuka 2 lower (east)
Nyamhuka 2 upper (west)

Nyamhuka 2 left, and Nyamhuka, Nyamakanga Mountain behind